+34 609 83 15 11 :: s.tecnica@editoresgalegos.org

Aviso Legal

Requisitos Legais

A ASOCIACIÓN GALEGA DE EDITORES, con domicilio referenciado nesta mesma web, a efectos de notificacións, poñen a disposición no seu sitio  web http://editoresgalegos.org/ determinados contidos  de carácter informativo sobre as súas actividades. As  presentes condicións xerais rexen  única e exclusivamente o uso do sitio  web dos propietarios por parte dos USUARIOS que accedan ó mesmo. As  presentes condicións xerais se lle expoñen ó USUARIO no sitio web http://editoresgalegos.org/ en todas e cada unha das  páxinas,  para que as lea,  imprima, arquive e acepte, a través de internet e se atope plenamente informado.

OBXETO

A utilización de calquera dos servizos ofrecidos no sitio web http://editoresgalegos.org/ lle atribúe, dende o seu comezo, a  condición de usuario e será considerada aceptación expresa, voluntaria e sen reservas destas condicións legais.

http://editoresgalegos.org/ pon a disposición dos usuarios o presente aviso legal coa finalidade de informar das condicións de uso do sitio web, en virtude dos establecidos na la Ley 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSICE).

http://editoresgalegos.org/  é unha plataforma que variará o tempo, adaptándose ás necesidades dos usuarios e ás novas tecnoloxías, debido a elo, OS PROPIETARIOS se reservan o dereito a  modificar cualquera  tipo de información que poidese aparecer no sitio web, sen  que exista obriga de preavisar ou poñer en coñecemento do usuario ditats modificacións, entendéndose  como  suficiente a súa publicación no propio sitio web.

O acceso ó sitio web de OS PROPIETARIOS implica sen reservas a aceptación das  presentes condicións xerais de uso que o USUARIO afirma comprender na súa totalidade. O USUARIO comprométese a non utilizar o sitio web e os servizos que se ofrecen no mesmo  para a realización de actividades contrarias á lei e a respetar en todo momento as  presentes condicións xerais.

PRIMEIRA – CONDICIÓNS   DE ACCESO E USO

1.1.-A utilización do sitio web de OS PROPIETARIOS, non coleva a obrigatoriedade de inscrición do USUARIO. As condicións de acceso e uso do presente sitio web réxense, estritamente,  pola legalidade vixente e polo principio de boa fe comprometéndose  por el principio de buena fe comprometiéndose o USUARIO a realizar un bo uso da web. Quedan prohibidos todos os actos que vulneren a legalidade, dereitos ou intereses de terceiros: dereito á intimidade, protección de datos, propiedade intelectual etc. Expresamente OS PROPIETARIOS prohíben os  seguintes:

1.1.1.- Realizar accións que poidan producir no sitio web ou a través do mesmo por calquera medio calquera tipo de dano aos sistemas dos PROPIETARIOS ou a terceiros.

1.1.2.- Realizar sen a debida autorización calquera tipo de publicidade ou  información comercial directamente ou de forma encuberta, o  envío de correos masivos (“spaming”) ou envío de grandes mensaxes co fin de  bloquear servidores da rede (“mail bombing”)

1.2.- OS PROPIETARIOS poderán interromper en calquera momento o acceso ó seu sitio  web se detectan un uso contrario á legalidade, a boa fe ou as  presentes condicións xerais- ver estipulación terceira.

1.3.- Quédalle prohibido ó usuario, de maneira enunciativa pero no limitativa, realizar inxeneiría  inversa, descompilar, desensamblar, reproducir, traducir, modificar, versionar, comercializar, duplicar, transformar ou transmitir a persoa ou entidade, parcialmente ou na súa totalidade,  en forma ou por medio algún, xa sexa mecánico, magnético, por fotocopia ou calquera outro,  eliminar cualquera  aviso de propiedade ou etiquetas da aplicación telemática, de forma enunciativa ou non limitativa, os diagramas lóxicos, códigos fonte, obxeto e/ ou o modelo de datos, sen  previa e expresa autorización por escrito dos  PROPIETARIOS.

SEGUNDA – CONTIDOS

Os contidos incorporados a este sitio web foron elaborados polos propietarios:

2.1.- Os PROPIETARIOS utilizando fontes internas e externas de tal modo que OS PROPIETARIOS só se fan responsables polos contidos elaborados de forma interna.

2.2.- OS PROPIETARIOS  resérvanse o dereito a modificar en cualquiera momento os contidos existentes no seu sitio web. Os PROPIETARIOS non  aseguran nin se responsabilizan do correcto funcionamento dos enlaces a sitios web de terceiros que figuren en http://editoresgalegos.org/. Ademais, a través do sitio web dos PROPIETARIOS, póñense a disposición do usuario servizos gratuitos e de  pago ofrecidos por terceiros alleos e que se rexerán polas condicións  particulares de cada un deles. Os  PROPIETARIOS  non  garanten a veracidade, exactitude e  actualidade dos contidos e servizos ofrecidos por terceiros e quedan expresamente exentos de todo tipo de responsabilidade polos danos e perxuizos que poidan derivarse da falta de exactitude deses contidos.

TERCEIRA – RESPONSABILIDADE

3.1.- OS PROPIETARIOS en ningún caso serán responsables de:

3.1.1. Os  fallos e incidencias que poideran  producirse nas  comunicacións, borrado ou transmisións  incompletas de maneira que non se garanten que os servizos so sitio web estén constantemente operativos.

3.1.2.- Da produción de calquera tipo de dano que os USUARIOS ou terceiros poidesen ocasionar ao sitio web.

3.1.3.- Da fiabilidade e veracidade das informacións introducidas por terceiros no sitio  web, ben directamente, ben a través de enlaces ou links. Así mesmo, OS PROPIETARIOS colaborarán e notificarán á autoridade competente estas incidencias no momento no que teñan coñecemento  fehaciente de que os danos ocasionados constitúan calquera tipo de  actividad ilícita.

3.2.- OS PROPIETARIOS  resérvanse o dereito de suspender o acceso sen previo aviso de forma discrecional e con carácter definitivo ou temporal até o aseguramento da efectiva responsabilidade de los danos que poideran producirse. Así mesmo, OS PROPIETARIOS colaborarán e notificarán  á la autoridade competente estas incidencias no momento no que teñan coñecemento fehaciente de que os danos ocasionados constitúan calquera  tipo de actividade ilícita.

CUARTA – PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Todos  os contidos, marcas, deseños, logos, iconos, botones, software, nomes comerciais, nomes de dominio, e calesquera outros signos ou elementos  susceptibles de protección por dereitos de propiedade intelectual e industrial que formen parte do presente sitio web son propiedade de OS PROPIETARIOS ou de terceiros que autorizaron debidamente a súa inclusión no mesmo e que figuran como autores ou titulares dos dereitos.

Os dereitos de explotación do sitio web son titularidade dos PROPIETARIOS e están protexidos polas leis de Propiedade Intelectual españolas e polas leis aplicables do  país onde se utilice.  A  estrutura, organización e codificación do sitio web constitúen  valiosos secretos comerciais e información confidencial dos  PROPIETARIOS. Así, o usuario deberá, por tanto, tratar a  aplicación informática web da mesma maneira que faría con calquera outro material protexido con dereitos  de propiedade intelectual e non poderá copialas sen autorización expresa e por escrito dos seus titulares.

En ningún caso se entenderá que se concede licencia algunha ou se efectúa renuncia, transmisión, cesión total ou parcial de ditos dereitos, nin se confire ningún dereito, en especial,  de explotación, reproducción, distribución, transformación ou comunicación pública sobre ditos contidos sen a previa autorización expresa e por  dos  PROPIETARIOS no que atinxe á denominación da entidade.   

QUINTA – XURISDICCIÓN E LEI APLICABLE

As presentes condicións xerais réxense pola lexislación española e son competentes para resolver toda controversia ou conflito que se derive das  presentes condicións xerais dos Xulgados de A Coruña renunciando expresamente o USUARIO a calquera outro fuero que poidese corresponderlle.

SEXTA – ENLACES A OUTROS SITIOS DE INTERNET

Este sitio web pode conter enlaces ou hipervínculos que conducen a outras páxinas web xestionadas por terceiros alleos a esta entidade. Así, pois, OS PROPIETARIOS non poden garantir o contido  ou as informacións que se recollan en ditas páxinas  web mencionadas, nin a súa veracidade, actualización ou  consecuencia. Os PROPIETARIOS quedan eximidos de calquera responsabilidade por danos e perxuízos de todo tipo que poidan  derivarse da utilización de páxinas web alleas a esta.   

SÉPTIMA – ANULACIÓN

En caso de que calquera  cláusula do  presente documento sexa declarada nula, as demais cláusulas seguirán vixentes e se interpretarán tendo en conta a vontade das  partes e a  finalidade das presentes condicións. Os PROPIETARIOS poderán non exercitar algún dos dereitos e facultades conferidos neste  documento, o que non implicará en ningún caso a renuncia aos mesmos , salvo recoñecemento expreso por parte dos PROPIETARIOS.

AGE Asociación Galega de Editoras
Formulario de Inscripción para Editoriais

Nome da editorial*

Enderezo da editorial*

Teléfono*

Web

Ano da Fundación*

Cargos directivos*

Liña Editorial*

Coleccións*

Títulos do catálogo*

Prefixos ISBN*

Distribuidores*

Conta bancaria para os cobros dos recibos trimestrais*

Presentación da editorial e declaración de intencións*

Imáxe/Logotipo (jpg o png. 1mb max.)

Send

Ó continuar navegando, está de acordo co uso das nosas cookies. máis información

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close